Google Search

Saturday, March 20, 2010

Isang lalaki kaharap ang isang malaking leon. Nagdarasal..."O Diyos ko, gawin po ninyong Kristyano ang leong ito."
Biglang lumuhod and leon at nanalangin din..."Panginoon, salamat sa pagkain na ibinigay Mo sa akin bilang grasya. Amen"

Just On Top