Google Search

Monday, March 29, 2010

Chinese dying in bed..

"Akyen panganay dito ba?"
"Dito po"
Akyen asawa dito ba?
"Dito, honey"
Akyen Jr. dito ba?
"Dito po"
"Mga katulong dito ba?"
"Dito sir"
"Punyeta, dito kayo lahat wala tao tindahan!"

Just On Top