Google Search

Thursday, March 18, 2010

ILOCANO QUOTES

Kamusta ka ngay? Agbirbiruk ka kadi ti Ilokano quotes nga mabalin mo nga i-send kadaguiti gagayyem mo wenno kamag-anak mo? Adda ti link dita baba nga mabalin mo nga bisitaen. Sapay la kuma ta ag-enjoy ka gayyem.

ILOCANO QUOTES & TEXT MESSAGES

Just On Top